Welkom bij de Reusch


 

Wij verkopen geen alcohol onder de 18!

Wij hebben de NIX18 afspraak gemaakt, daarmee willen wij voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol nuttigen.
Daarom verkopen wij geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. 

Ja, ik begrijp het
Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

De Reusch is een activiteit van ReVaS Exploitatie BV. ReVaS exploitatie BV is gevestigd aan De Bockhofweg 1, 6333 AZ Schimmert en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77196708.
  
ReVaS exploitatie BV is een vriendelijk en duurzaam bedrijf, dat ook maatschappelijk betrokken wil zijn. Daarom schrijven we deze Algemene voorwaarden in begrijpelijke taal. 

Artikel 1. Over wie hebben we het eigenlijk in dit document? 

1.1 Bij De Reusch zijn een aantal activiteiten onder gebracht:

1.1.1 De Reusch, de Reus van Schimmert, gelegen De Bockhofweg 1, 6333 AZ Schimmert, het smaak- en belevingscentrum voor streekproducten in Schimmert; 
1.1.2 De Reusch draagt zorg voor een (streekproducten)winkel, gelegen in het smaak- en belevingscentrum voor streekproducten zoals genoemd in art. 1.1.1;
1.1.3 De Reusch webwinkel met 2 onderdelen:
1.1.4 Online winkel voor consumenten, voortaan te noemen Consumenten webwinkel; 
1.1.5 Online winkel voor bedrijven voortaan te noemen Bedrijven webwinkel.

1.2 Definities:

1.2.1 Omdat er verschillende producten verkocht worden (losse producten, pakketten, zakelijke leveringen), wordt vanaf nu gesproken over “bestelling”. 
1.2.2 Met het woord “klant” bedoelen we een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie De Reusch een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen. 
1.2.3 Onder “leverancier” verstaan wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie De Reusch een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere producten. 
1.2.4 Onder “beheerder” wordt een bedrijf of andere juridische rechtsvorm bedoeld met wie De Reusch enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, vervoeren en/of bewaren van voedingsmiddelen. 

Artikel 2. Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing? 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de winkel, de webwinkel van De Reusch en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten daaromheen. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn bij plaatsen van de bestelling inzichtelijk gemaakt en geaccepteerd door de klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de webwinkel van De Reusch.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure en het accepteren van de algemene voorwaarden. Dit gebeurt in de webwinkel door verder te gaan naar de knop “Bestelling plaatsen”. Vermeld is dat hiermee akkoord wordt gegaan met deze algemene voorwaarden en een betalingsverplichting wordt aangegaan.

In geval van een bestelling door een bedrijf, kan ook een betaling achteraf worden overeengekomen. In dat geval komt de overeenkomst tot stand door bevestiging van de order door de klant per email.

Artikel 4. Betaling
 

4.1 De Reusch Consumenten webwinkel 

4.1.1 De consument kan zowel losse streekproducten als pakketten bestellen (bij starten met de consumentenwinkel worden enkel pakketten aangeboden).
4.1.2 De klant in de Consumenten webwinkel betaalt de bestelde pakket(ten) altijd vooruit.
4.1.3 Betaling van een bestelling in de webwinkel geschiedt per directe betaling bijvoorbeeld via Ideal, na afronding van de betreffende bestelling. 

4.2 De Reusch pakketten 

4.2.1 Indien met de klant van de Consumenten webwinkel is overeengekomen dat het pakket zelf wordt opgehaald en deze het betreffende pakket niet ophaalt, wordt het betaalde bedrag niet teruggestort. 

4.3 De Reusch Bedrijven webwinkel


4.3.1 De betaling geschiedt d.m.v. Ideal of automatische incasso tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4.3.2 In geval met een klant in de bedrijven webwinkel facturatie achteraf is overeengekomen, wordt als betaaltermijn 31 dagen vanaf factuurdatum gehanteerd.  
4.3.3 Als de klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, zal De Reusch alle wettelijke middelen inzetten om het geld te innen. 

Artikel 5. Abonnementen De Reusch pakketten

Dit artikel heeft betrekking op het pakketten in abonnementsvorm van de Consumenten webwinkel. 

5.1 Aangaan en beëindiging abonnement
 

5.1.1 De klant gaat een jaarabonnement aan met De Reusch voor maandelijkse levering van een pakket.
5.1.2 Het abonnement bedrag is een gemiddelde prijs gebaseerd op een seizoensgebonden aanbod. 
5.1.3 De klant ontvangt van de De Reusch elke maand een pakket. Als beloning ontvang je het laatste pakket van het jaarabonnement van De Reusch. Je betaalt dus voor 11 pakketten en ontvangt er 12. 
5.1.4 De overeenkomst van het abonnement wordt na een jaar automatisch (stilzwijgend) verlengd, tenzij een maand vooraf is opgezegd.
5.1.5 In dat geval eindigt de overeenkomst wanneer het laatste pakket is betaald en opgehaald. 
5.1.6 De klant ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging van de beëindiging. De klant dient deze te bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken. 
5.1.7 Betalingen geschieden per automatische incasso. Enkel het eerste pakket wordt per Ideal betaald. Daarmee wordt meteen akkoord gegeven op het factureren en betalen van de volgende de maandbedragen.

5.2 Herroepingsrecht


5.2.1 De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na aangaan van de overeenkomst van een abonnement zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5.2.2 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient wel te worden betaald voor het pakket dat tijdens deze veertien dagen is geleverd en/of besteld. 

5.3 Wijzigingen 

5.3.1 De klant kan zelf pakketten pauzeren voor de maximale duur van 3 maanden en eenmalig of permanent wijzigen naar andere dagen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling hiervan en ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging. Klant dient deze te bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken. 
5.3.2 Wijzigingen en afmeldingen kunnen tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van levering door worden gegeven via genieten@dereusch.nl. Hierna is dit niet meer mogelijk. 

5.4 Aanvullend
 

5.4.1 De Reusch behoudt zich het recht voor om orders niet of niet langer uit te voeren, als door klant vorige leveringen niet zijn betaald. 

Artikel 6. Alcohol

6.1 Bepalingen Alcohol


6.1.1 Bij de levering van een bestelling die alcohol (<15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Als niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger of degene die een pakket verstrekt op een afhaallocatie gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

Artikel 7. Prijzen
 

7.1 Bepalingen prijzen

7.1.1 Prijzen zijn in Euro’s. 
7.1.2 Prijzen voor de De Reusch pakketten en losse artikelen in de Consumenten webwinkel zijn inclusief BTW. 
7.1.3 Prijzen voor de De Reusch Bedrijven webwinkel worden exclusief BTW vermeld. 
7.1.4 Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten, tenzij anders afgesproken of vermeld. 
7.1.5 Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 
7.1.6 De Reusch behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden. 

Artikel 8. Levering en transport
 

8.1 De Reusch pakketten en Consumenten webwinkel en Bedrijven Webwinkel

8.1.1 Pakketten dienen te worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen. 
8.1.2 Levering vindt plaats op het moment dat de klant het pakket en/of levering van de webshopbestelling afhaalt, of thuisbezorgd krijgt. 

8.2 Bezorgen


8.2.1 In de webwinkel wordt aangegeven wat het bedrag is waarbij geen kosten worden berekend voor bezorgen en van toepassing zijnde bezorgkosten. 
8.2.2 Indien overeengekomen is dat de bestelling bezorgd dient te worden, kunnen er bezorgkosten berekend worden. 
8.2.3 Wijzigen van een leverdatum dient minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de levering plaats te vinden. Dit kan worden gedaan door het sturen van een e-mail naar genieten@dereusch.nl. 
8.2.4 Op het moment van levering gaat het risico van de betreffende producten (voedselveiligheid en alles wat daaraan is verbonden) over op de klant. 
8.2.5 Wanneer de klant, bij aan-huis-bezorging, niet thuis is, zal het pakket bij de buren worden afgeleverd. De klant is in dat geval zelf verantwoordelijk voor garantstelling van eventuele verse producten in het pakket. De klant ontvangt een Niet-thuis-kaart, waarop vermeld staat bij welke buren de bestelling is afgeleverd. Wanneer het niet mogelijk is het pakket bij de buren af te leveren, wordt deze mee teruggenomen. De klant dient dan telefonisch af te stemmen met De Reusch over het afhaalmoment waarop het artikel op te halen is op locatie De Bockhofweg 10, 6333 AZ Schimmert. Het pakket annuleren is niet mogelijk. 
8.2.6 Als de klant de Levering niet op de overeengekomen leveringsdatum en - tijd afhaalt, kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de Levering en de afgeschreven kosten (incl. de bezorgkosten) zullen niet worden teruggestort. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Bepalingen overmacht

9.1.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van De Reusch, waardoor naleving door De Reusch van de levering in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen, ziekten, pandemieën, plagen enerzijds en aan gebreken in de aan De Reusch toegeleverde producten anderzijds. In onderling overleg wordt dan in een oplossing voorzien.
9.1.2 De Reusch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp. 
9.1.3 Als een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door De Reusch niet kan worden uitgevoerd, zal De Reusch de klant zo spoedig mogelijk informeren. 
9.1.4 Als De Reusch door overmacht niet in staat is de bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de bestelling of gedeelte daarvan, op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie. 
9.1.5 De Reusch is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 10. Garanties en klachten 

10.1 Bepalingen garanties en klachten

10.1.1 De Reusch zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld. 
10.1.2 Aangezien de klant verantwoordelijk is voor de producten na de levering hiervan, wordt de klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering. 
10.1.3 Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen direct en uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via genieten@dereusch.nl.  
10.1.4 Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht. 
10.1.5 Een klacht gericht aan De Reusch zal binnen één week beantwoord worden door De Reusch. De Reusch zal, als de klacht terecht is, een voorstel doen ter compensatie. 
10.1.6 Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de klant van de gehele levering. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 Bepalingen betreffende aansprakelijkheid

11.1.1 De Reusch is tegenover klanten/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van de door de leverancier verstrekte producten. 
11.1.2 De vergoeding door De Reusch van de eventueel door de klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde. 

Artikel 12. Privacy en cookie beleid
 

Zie hiervoor ons privacy en cookie verklaring die op https://reusvanschimmert.2thenext.nl/i/privacy.html te lezen is. 

Artikel 13. Geschillenregeling 

13.1 Bepalingen geschillenregeling

13.1.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. 
13.1.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen De Reusch enerzijds en de klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van de Rechtbank Maastricht. 


Team De Reusch 
Augustus 2020


Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen